ทำเนียบบุคลากร

เทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

นายกเทศมนตรี

นายประสิทธิ์ ฤทธิยา

โทรศัพท์ -

ประธานสภา

นายสุนัย อุดม

โทรศัพท์ 080-461-2385

ปลัดเทศบาล

นายสำรวม ไชยสิม

โทรศัพท์ 089-569-4869

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายประสาน ดอมมา

โทรศัพท์ -

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายเสาร์ ล้อมทอง

โทรศัพท์ -

นายอุทัย ศรีสวดโม้

โทรศัพท์ -

รองนายกเทศมนตรี

นายสมยศ สินทร

โทรศัพท์ -

กองคลัง

พัสดุ

กองศึกษา

สำนักปลัด

กองช่าง