รวมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่อง วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 2019-06-26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 2019-06-26
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-06-25
แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 2019-06-17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 2019-03-05
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2019-01-28
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบาย จำนวน 2 โครงการ 2018-08-31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (หน้าเทศบาลตำบลวังสวรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 2018-06-04
ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์)สาย บ.บางหว้า ม.๘,๑๑(สี่แยกจากวัดป่าหินเกิ้ง) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด -บ.วังกุง ม.๘,๑๙ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-11-16
ประกวดราคาซ่อมแซมถนนโดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์) สาย บ.โนนสวรรค์ ม.๙-บ.วังหว้า ม.๘,๑๑ ต.บ่านแฮด อ.บ้านแฮด จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๘๐ ตร.ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-11-16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2017-11-09
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์)สาย บ.โนนสวรรค์ ม.๗-บ.วังหว้า ม.๘,๑๑ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๘๐ ตร.ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-11-09
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์)สาย บ.วังหว้า ม.๘,๑๑(สี่แยกจากวัดป่าหินเกิ้ง) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด - บ.วังกุง ม.๘,๑๙ ต.เขลาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-11-09