รวมประกาศ เทศบาลวังสรรค์

เรื่อง วันที่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2018-12-14
งบปี61 2018-12-13
สถิติการให้บริการ ประชาชน ปีงบประมาณ 2561 2018-11-21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2018-11-16
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 2018-11-15
"จริงใจพัฒนา นำประชาเป็นสุข" วิสัยทัศน์ นายประสิทธิ์ ฤทธิยา นายกเทศมนตรีตำบลวังสวรรค์ 2018-10-03
ประกาศเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2018-09-24
กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561 2017-12-15
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-12-15