รวมประกาศ เทศบาลวังสรรค์

เรื่อง วันที่
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2019-06-30
เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2019-06-30
เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2019-06-30
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 2019-06-30
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบปี 2561) 2019-06-30
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2019-06-30
เรื่องแผนดำเนินงานประจำปี 2019-06-30
เรื่องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน 2019-06-30
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2019-06-30
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2019-06-30
เรื่อง รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 2019-06-30
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2019-06-30
เรื่อง ข้อมูลการติดต่อ 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-06-30
เรื่องการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2019-06-30
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2019-06-28
แนวทางปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต 2019-06-28
ข้าราชการที่ดี 2019-06-28
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 2019-06-28
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2019-06-28
6 มาตรการป้องกันการขัดกัน 2019-06-28
อำนาจหน้าที่ 2019-06-28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2019-06-28
แผนอัตรากำลัง 3 (2561 - 2563) 2019-06-28
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 2019-06-28
สถิติการให้บริการ ประชาชน ปีงบประมาณ 2561 2019-06-28
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2019-06-28
คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงาน 2019-06-28
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2019-06-28
2 2019-06-20
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2019-06-17
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2019-03-05
ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2019-01-08
เทศบัญญัติ 61 2018-12-18
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 2018-12-18
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2561 2018-12-18
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2018-12-14
งบปี61 2018-12-13
สถิติการให้บริการ ประชาชน ปีงบประมาณ 2561 2018-11-21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ (พ.ศ.2562 - 2564) 2018-11-16
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 2018-11-15
"จริงใจพัฒนา นำประชาเป็นสุข" วิสัยทัศน์ นายประสิทธิ์ ฤทธิยา นายกเทศมนตรีตำบลวังสวรรค์ 2018-10-03
ประกาศเทศบาลตำบลวังสวรรค์ 2018-09-24
กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561 2017-12-15
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-12-15