ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง new


  • ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบาย จำนวน 2 โครงการ new


  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (หน้าเทศบาลตำบลวังสวรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) new


  • ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์)สาย บ.บางหว้า ม.๘,๑๑(สี่แยกจากวัดป่าหินเกิ้ง) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด -บ.วังกุง ม.๘,๑๙ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • ประกวดราคาซ่อมแซมถนนโดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์) สาย บ.โนนสวรรค์ ม.๙-บ.วังหว้า ม.๘,๑๑ ต.บ่านแฮด อ.บ้านแฮด จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๘๐ ตร.ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Facebook

    เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง